Aclaración dos arts. 3.5 e 6 da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola ocupación de terreos de uso público.