Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de saneamento (B.1.14)