Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha EDUCADOR/A SOCIAL.