Convocatoria para o nomeamento como funcionario interino dunha praza de Vixiante de Rendas adscrita ao departamento de intervención