Decreto da Alcaldía: Padróns e listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo público de axuda a domicilio (dependencia e libre concorrencia) correspondentes ó mes de febreiro de 2020