Decreto de Alcaldía: Padróns e listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo público de axuda a domicilio