Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión dos mesmos.

31 Marzo, 2021 — Anuncios

ANUNCIO do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 148/1992, do 5 de xuño, polo que se modifica o Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

 

ENLACE PARA REMITIR SUXERENCIAS