Xunta de Goberno Local

Xunta de Goberno Local é o órgano delegado do equipo de goberno municipal. Intégrana o alcalde, os tenentes de alcalde e os concelleiros por el designados. A súa finalidade é a de asistir ao alcalde nas súas atribucións e aquelas que lles encomende a carta municipal.

A Xunta de Goberno Local confórmana:

  • Presidente
  • Vocais
  • Secretario
  • Interventor/a

Membros da Xunta de Goberno Local

Asuntos a tratar:

  • Aprobación, se procede, de borradores de actas de sesións anteriores
  • Facturas, Gastos e Subvencións
  • Expedientes de Contratación de Obras, Servicios e Subministracións
  • Expedientes de Persoal
  • Expedientes de Informacións Urbanísticas
  • Expedientes de Licenzas de Obras
  • Expedientes de Licencias de Primeira Utilización
  • Comunicacións Oficiais
  • Outros escritos recibidos
  • Expedientes de actividades molestas
  • Expedientes de responsabilidade patrimonial
  • Rogos e Preguntas