Xunta de Goberno Local

Xunta de Goberno Local é o órgano delegado do equipo de goberno municipal. Intégrana o alcalde, os tenentes de alcalde e os concelleiros por el designados. A súa finalidade é a de asistir ao alcalde nas súas atribucións e aquelas que lles encomende a carta municipal.

A Xunta de Goberno Local confórmana:

 • Presidente
 • Vocais
 • Secretario
 • Interventor/a

Membros da Xunta de Goberno Local

Asuntos a tratar:

 • Aprobación, se procede, de borradores de actas de sesións anteriores
 • Facturas, Gastos e Subvencións
 • Expedientes de Contratación de Obras, Servicios e Subministracións
 • Expedientes de Persoal
 • Expedientes de Informacións Urbanísticas
 • Expedientes de Licenzas de Obras
 • Expedientes de Licencias de Primeira Utilización
 • Comunicacións Oficiais
 • Outros escritos recibidos
 • Expedientes de actividades molestas
 • Expedientes de responsabilidade patrimonial
 • Rogos e Preguntas