Normativas

Aparte do que ven reflectido na “Constitución Española”, no “Estatuto de Autonomía de Galicia”, na “Lei do Deporte de Galicia” e na “Lei Reguladora de Bases de Réxime Local”; o concello de Riveira ten:

  • Regulamento de Uso de Instalacións Deportivas Municipais” (publicado no BOP Nº100 do 27 de maio de 2011). (Ver)
  • “Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servicios e realización de actividades da Oficina Municipal de Deportes”. (Ver)
  • “Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo uso de instalacións deportivas municipais”. (Ver)

mapas del mundo mapa provincias china