Exposicións Públicas

ANUNCIO BOP: Aprobación inicial dos expedientes de crédito extraordinario 2/2020, suplemento de crédito 1/2020 e modificacións nº1 e nº2 das bases
de execución do orzamento 2020.